Là một công ty công nghệ, Top Marketing cung cấp Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để giải thích cách thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý thông tin thu thập qua các sản phẩm, dịch vụ mà Top Marketing cung cấp. Công ty TNHH Đầu tư nghiên cứu và phát triển phần mềm Việt Nam sau đây gọi tắt là “Top Marketing”. Chính sách quyền riêng tư này có giá trị trên toàn thế giới. Đối với một số phần mềm cụ thể, Top Marketing có thể bổ sung một số chính sách khác về quyền riêng tư (nếu có).

1. Thông tin bạn cung cấp cho Top Marketing

Các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Top Marketing bao gồm: Thông tin liên hệ và thông tin tài khoản. Top Marketing thu thập thông tin khi bạn hoặc tổ chức của bạn tạo tài khoản, kích hoạt đăng ký dùng thử hoặc đăng ký bản quyền phần mềm. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm họ và tên, số điện thoại, email, nghề nghiệp, tên công ty, địa chỉ và thông tin khác để đăng nhập vào phần mềm.

2. Mục đích Top Marketing sử dụng dữ liệu cá nhân

Top Marketing có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một số cách sau đây hoặc theo cách khác được mô tả tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân:

2.1. Cung cấp và vận hành phần mềm

Top Marketing có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Tạo tài khoản và cung cấp quyền sử dụng Phần mềm Top Marketing cho bạn. Điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Top Marketing, bao gồm giải quyết các tranh chấp về thanh toán và tài chính. Đánh giá điều kiện của bạn đối với các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ tiếp thị. Cung cấp các tính năng cho bạn, chẳng hạn như lập báo cáo tình sử dụng phần mềm. Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn thông qua Phần mềm Top Marketing Kết nối bạn với các chuyên gia và những người dùng khác. Trao đổi thông tin với bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn thông báo điện tử. Nắm được nhu cầu và sở thích của bạn, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với sản phẩm, dịch vụ của Top Marketing. Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng và giải quyết tranh chấp. Xác thực danh tính của bạn.

2.2. Nghiên cứu và phát triển

Top Marketing có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để: Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của Top Marketing bằng cách phân tích các tương tác và hoạt động sử dụng của bạn với Phần mềm Top Marketing hoặc với một số nội dung bạn nhận được từ bên thứ ba gửi, hoặc với nội dung hiển thị thông qua Phần mềm Top Marketing, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu để phát triển thông tin chi tiết, nhu cầu và sở thích của bạn, để Top Marketing có thể đưa ra các dự đoán, đề xuất và sản phẩm phù hợp hơn cho khách hàng của mình. Phân tích thông tin về hoạt động tương tác của bạn với Top Marketing để tạo số liệu thống kê để sử dụng trong nghiên cứu và để tiếp thị, quảng bá, cải thiện và phát triển Phần mềm Top Marketing.

2.3. Xử lý khiếu nại

Khi bạn thông báo cho Top Marketing bất kỳ nghi ngờ nào về việc không tuân thủ chính sách của Top Marketing, hành vi vi phạm pháp luật hoặc khiếu nại khác, dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được xử lý như một phần của cuộc điều tra các khiếu nại và được lưu giữ theo chính sách nội bộ của Top Marketing cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Mặc dù Top Marketing cố gắng hết sức để duy trì tính bảo mật, việc tiết lộ danh tính của bạn cho các bên khác có thể là cần thiết tùy thuộc vào tính chất của cuộc điều tra.

2.4. Tuân thủ và bảo vệ

Top Marketing có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để: Đảm bảo tuân thủ các hợp đồng cung cấp phần mềm của Top Marketing, bao gồm nội dung liên quan đến thỏa thuận sử dụng phần mềm của Top Marketing gửi cho bạn hoặc hiển thị thông qua Phần mềm Top Marketing. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định. Bảo vệ quyền, tài sản, sự an toàn hoặc bảo mật của Phần mềm Top Marketing, khách hàng, nhân viên của Top Marketing hoặc những người khác và ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp. Thực hiện các quyền của Top Marketing trong quá trình tố tụng; thủ tục hành chính, dân sự, hình sự; hoặc thi hành án.

2.5. Với sự đồng ý của bạn

Trong một số trường hợp, Top Marketing có thể đề nghị thêm sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khi bạn sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ của Top Marketing hoặc khi pháp luật yêu cầu. Top Marketing có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác tương thích với các mục đích trên nếu được luật hiện hành cho phép.

2.6. Xử lý tự động

Để cung cấp cho bạn gợi ý, đề xuất và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, Top Marketing có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng các phương pháp tự động và thủ công (con người). Các phương pháp tự động của Top Marketing bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và một loạt công nghệ giúp các dịch vụ của Top Marketing tìm hiểu và suy luận để cải thiện khả năng cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm của bạn trong Phần mềm Top Marketing.

2.7. Suy luận

Top Marketing có thể suy luận về bạn dựa trên các dữ liệu cá nhân mà Top Marketing đã thu thập hoặc nhận được về bạn. Top Marketing có thể suy luận về bạn dựa trên các dữ liệu cá nhân mà Top Marketing đã thu thập hoặc nhận được về bạn.

3. Cách Top Marketing chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

3.1. Khi bạn sử dụng và tương tác với Phần mềm Top Marketing

Khi bạn thông qua phần mềm của Top Marketing để kết nối với bên thứ 3 (ví dụ như gmail, amazon ses, nhà mạng di động … )

3.2. Vì lý do pháp lý

Top Marketing có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của bạn và được pháp luật cho phép, bao gồm: Khi Top Marketing tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc quy định hoặc quy trình pháp lý khác. Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Top Marketing, khách hàng của Top Marketing hoặc những người khác. Để thực thi, khắc phục hoặc áp dụng Điều khoản dịch vụ của Top Marketing hoặc các thỏa thuận khác. Để ngăn chặn gian lận, tấn công an ninh mạng hoặc hoạt động bất hợp pháp. Để giúp phát hiện và phòng, chống gian lận, hoặc bảo vệ khách hàng, người dùng, hoặc Phần mềm Top Marketing. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (ví dụ cơ quan thuế hoặc cơ quan điều tra).

3.3. Mục đích khác

Top Marketing cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các trường hợp sau.

Nghiên cứu. Với các biện pháp kiểm soát thích hợp, Top Marketing có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tổ chức nghiên cứu, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, cho mục đích nghiên cứu hoặc xuất bản các tài liệu nghiên cứu. Thông tin Top Marketing chia sẻ chỉ bao gồm các thông tin không định danh (không xác định được danh tính cụ thể của cá nhân nào).

Đối với quảng cáo và phân tích. Top Marketing có thể hiển thị quảng cáo trên Phần mềm Top Marketing hoặc để quản lý quảng cáo của Top Marketing trên các website khác.

4. Quyền và lựa chọn dữ liệu cá nhân của bạn

Top Marketing cung cấp cho tất cả khách hàng các tùy chọn hoặc cài đặt trong tài khoản sử dụng Phần mềm Top Marketing để bạn có thể quản lý quyền riêng tư của mình.

Truy cập dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền truy cập để xem và tự chỉnh sửa các loại dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh, thay đổi thông tin đó trực tiếp hoặc gián tiếp.

Xóa dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền xóa các dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. Top Marketing có thể sẽ không xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay cả khi bạn có yêu cầu trong trường hợp việc xóa dữ liệu không được cho phép theo quy định của pháp luật hoặc các lý do hợp lý khác về kỹ thuật hoặc kinh doanh.
Hạn chế xử lý dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu Top Marketing hạn chế việc sử dụng thông tin của mình trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy dữ liệu cá nhân của mình không chính xác bạn có thể yêu cầu Top Marketing hạn chế xử lý phần dữ liệu cá nhân đó trong một khoảng thời gian nhất định để bạn thực hiện xác minh thông tin. Top Marketing sẽ nỗ lực tốt nhất để giải quyết yêu cầu của bạn.

Phản đối xử lý dữ liệu. Bạn có thể phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn, hạn chế sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị bằng cách gửi email hủy đăng ký ở vào email support@phanmemtop.vn. Top Marketing cam kết bằng nỗ lực tốt nhất để giải quyết các yêu cầu của bạn.

Rút lại sự đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quy trình xử lý nào mà Top Marketing đã tiến hành trước khi bạn rút lại. Để rút lại một phần hoặc toàn bộ sự đồng ý, bạn có thể trực tiếp xóa dữ liệu cá nhân trên Phần mềm Top Marketing.